G. Mwenempanzi

G. Mwenempanzi

Umwanditsi w’iki gitabo , Mwenempanzi Godefroid, avuga ko yashatse Imana, agwa kuri Baringa zivugwa n’amadini.

Ntazemera. Ntarwanya amadini.

Ntarwanya abayarimo ariko ntiyemera icuraburindi ry’amadini n’ibinyoma byayo. Aharanira umuntu nyamuntu.

Livres 

Umuntu Mushya Utemera Baringa
G. Mwenempanzi
Iki gitabo kigamije : Kwerekana icyo amadini n’ingirwamadini ari cyo n’aho bigarukira. Gufungura idirishya ryo kumva ibintu bishya (...)